Zastrzeżenia Prawne

Zawartość strony

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Resource Partners Sp. z o.o. („Resource Partners”) z siedzibą w Warszawie. Wszelkie materiały oraz informacje („Zawartość strony”) są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawartość strony ma charakter ogólny i nie należy jej rozumieć, jako odnoszącej się do konkretnych sytuacji i kierowanej do oznaczanego adresata. W szczególności, Zawartość strony nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Zawartości strony nie stanowi rekomendacji prezentowanych w niej obecnych lub przyszłych inwestycji, ani żadnych usług doradczych lub prawnych. Zawartości strony nie należy rozumieć, jako gwarancji realizacji założonych celów inwestycyjnych, ani osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego, w szczególności stopy zwrotu z inwestycji.

Żaden element Zawartości strony nie stanowi oświadczenia lub zapewnienia odnośnie bieżących, dotychczasowych lub przyszłych wyników. Nie udziela się żadnej gwarancji, ani nie składa się żadnych oświadczeń w odniesieniu do zasadności przedstawianych założeń, modeli i analiz. Należy liczyć się z możliwością straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Zawartość strony nie jest kierowana do podmiotów z siedzibą w miejscach, w których zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem nie jest dopuszczalny dostęp do i wykorzystywanie Zawartości strony. Resource Partners nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z uzyskaniem dostępu i wykorzystaniem Zawartości strony, w przypadku gdy podmiot uzyskał taki dostęp wbrew powszechnie obowiązującym przepisom prawa w miejscu jego siedziby. Wszystkie osoby uzyskujące dostęp oraz korzystające z Zawartości strony zobowiązane są do zapoznania się z i przestrzegania wszelkich ograniczeń w dostępie i korzystaniu z Zawartości strony obowiązujących w miejscu ich siedziby.

Dokładność i kompletność zawartości strony

Zawartość strony jest oparta na źródłach, które Resource Partners, przy dołożeniu należytej staranności, ma prawo uważać za wiarygodne. Tym niemniej, nie udziela się żadnej gwarancji w zakresie prawdziwości, kompletności oraz dokładności Zawartości strony. Zawartość strony nie jest weryfikowana przez niezależne podmioty.

Zawartość strony jest aktualna wyłącznie na dzień zamieszczenia informacji i może nie być aktualna, prawdziwa bądź kompletna w dniu uzyskania dostępu do niej. Zawartość strony może być w każdym momencie zmodyfikowana lub uaktualniona bez wcześniejszego informowania o tym fakcie. Resource Partners nie zobowiązuje się do przeprowadzania bieżących aktualizacji Zawartości strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

Resource Partners ani żaden z podmiotów stowarzyszonych i powiązanych nie udzielają żadnych gwarancji oraz nie składają żadnych oświadczeń i zapewnień, jak również nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w zakresie prawdziwości, dokładności, kompletności czy aktualności Zawartości strony. Resource Partners, ani żaden z podmiotów stowarzyszonych i powiązanych, nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej (w szczególności, ale bez ograniczeń takiej, jak utracone korzyści, utrata danych i programów komputerowych, zakłócenia normalnego funkcjonowania działalności) związanej z jakimikolwiek szkodami wynikającymi z wykorzystania Zawartości strony bądź materiałów, do których Zawartość strony zawiera odnośniki. Odpowiedzialność Resource Partners oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych jest wyłączona także w przypadku, gdy zostały one powiadomione wcześniej o możliwości lub prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód.

Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępie do Zawartości strony wskutek problemów technicznych. Tym niemniej Resource Partnes nie gwarantuje, iż nie wystąpią ograniczenia w takim dostępie lub inne problemy techniczne. Resource Partnes nie będzie w żadnym stopniu odpowiedzialne za problemy wynikające z korzystania ze strony lub innych stron, do których odnośniki znajdują się w Zawartości strony.

Ryzyko korzystania z Zawartości strony, w szczególności w zakresie decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie osoba korzystająca ze strony.

Przejęcie odpowiedzialności i pokrycie kosztów

Osoba wchodząca na niniejszą stronę wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności oraz pokrycie wszelkich kosztów (takich jak np. koszty doradztwa prawnego) wynikających z potencjalnych strat, wydatków oraz roszczeń wobec Resource Partners, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców, partnerów, pracowników i innych przedstawicieli mogących powstać na skutek uzyskania przez osobą wchodzącą dostępu do strony oraz wykorzystania Zawartości strony.

Odnośniki do stron podmiotów trzecich

Zawartość strony może zawierać odnośniki (linki) do stron podmiotów trzecich lub zawierać informacje, których źródłem są podmioty trzecie.  Resource Partners nie udziela żadnych gwarancji oraz nie składa żadnych oświadczeń i zapewnień w zakresie prawdziwości, dokładności, kompletności czy aktualności treści i informacji zawartych na stronach podmiotów trzecich. Resource Partners nie weryfikuje i nie aktualizuje stron i treści pochodzących od podmiotów trzecich. Korzystanie z takich stron i treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Resource Partners nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z treści i stron podmiotów trzecich.

Prawa autorskie, znak towarowy i prawa pokrewne

Resource Partners jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do niniejszej strony (w tym m.in.: układu graficznego).

Prawa autorskie, znaki towarowe, bazy danych, prawa patentowe, oznaczenia oraz inne prawa o podobnym charakterze są wyłączną własnością Resoruce Partnes, licencjodawców lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z Zawartości strony oraz powielanie w wersji papierowej możliwe jest wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie korzystanie z Zawartości strony inne niż wskazane powyżej (w szczególności kopiowanie, przesyłanie, dystrybucja) jest zakazane bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Resource Partners.

Żadnego z elementów Zawartości strony nie należy rozumieć jako udzielenia jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z znaków towarowych należących do Resource Partners lub innych podmiotów trzecich.

Osoba wchodzące, na którykolwiek z elementów strony Resource Partners, niniejszym akceptuje powyższe postanowienia.

 

 

Resource Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-609 al. Armii Ludowej 26,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000325403

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

NIP: 527-25-93-991

 

Resource Partners sp. z o.o jest wyłącznym doradcą inwestycyjnym Resource Partners GP Ltd, podmiotu nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na Jersey (Jersey Financial Services Commission). Resource Partners GP Ltd jest wspólnikiem (general partner) funduszy z grupy Resource Partners.